Proceso de selección de alumnas

1

Inscricións candidatas

2

Achega da documentación solicitada

3

Avaliación do CV

4

Entrevista persoal

5

Decisión comité

6

Comunicación seleccionadas

1.- Inscrición de candidatas

O proceso de inscrición realizarase a través do formulario web.

Non se admitirá ningún outro tipo de vía para a inscrición de candidatas.

A fase de inscrición pechouse o pasado día 20 de febreiro, ainda que se mantén aberto para o Nivel 2 nas cidades de Lugo e Ourense.

2.- Achega da documentación solicitada

Unha vez recibida a solicitude de inscrición, solicítase ás candidatas unha documentación que teñen que remitir ao equipo de selección, nun prazo de tres días.

No caso de non achegar a documentación no devandito prazo, a súa inscrición pode ser descartada, para facilitar o acceso ás prazas dispoñibles por outra candidata.

3.- Avaliación do CV

Realizarase unha avaliación do CV da candidata para proceder á súa inscrición oficial e determinar a súa posibilidade de participar no nivel solicitado.

A alumna recibirá unha confirmación da súa inscrición no programa e pasará á fase de entrevista.

4.- Entrevista persoal

Contactarase con cada alumna rexistrada no programa para facer unha entrevista telefónica na que se avaliará:

 • Dispoñibilidade da alumna para realizar a formación nas datas previstas
 • Interese da alumna no programa e na realización da certificación PMP/ CAPM, segundo corresponda

A continuación indícase o calendario previsto para a realización das entrevistas persoais:

 • A Coruña: 12/02/2020 ao 21/02/2020 (fase pechada)
 • Lugo: 24/02/2020 ao 06/03/2020
 • Ourense: 24/02/2020 ao 06/03/2020
 • Pontevedra: 09/03/2020 ao 20/03/2020
 • Santiago de Compostela: 23/03/2020 ao 31/03/2020

5.- Decisión comité

O comité avaliador decidirá as candidatas seleccionadas en base aos criterios de selección establecidos para o programa, que son os seguintes:

Nivel 1 (cualificación de criterios sobre 20 puntos)

 • Experiencia laboral (máximo 4 puntos)
  • >10 anos – 4 puntos
  • Entre 8 e 10 anos – 3 puntos
  • Entre 5 e 8 anos – 2 puntos
  • Entre 3 e 5 anos – 1 punto
 • Tipo de entidade ou entidades na que ten a experiencia máis recente (máximo 3 puntos)
  • Empresa privada ou propia – 3 puntos
  • Asociacións sen ánimo de lucro – 2 puntos
  • Administración Pública – 1 punto
 • Experiencia Directiva – Postos de Dirección de persoas, departamentos ou experiencia como empresaria (máximo 5 puntos)
  • Maior de 5 anos – 5 puntos
  • Maior de 4 anos – 4 puntos
  • Maior de 3 anos – 3 puntos
  • Maior de 2 anos – 2 puntos
  • Maior de 1 ano – 1 punto
 • Actitude e Motivación cara ao Programa (máximo 4 puntos)
 • Capacidade de participación en PMP (máximo 4 puntos)

Criterio de desempate: Rigorosa orde de inscrición.

Nivel 2 (cualificación de criterios sobre 15 puntos)

 • Experiencia laboral (máximo 4 puntos)
  • Sen experiencia – 4 puntos
  • Menor de 1 ano – 3 puntos
  • Entre 1 e 2 anos – 2 puntos
  • Entre 2 e 3 anos – 1 punto
  • Maior de 3 anos – 0 puntos
 • Tipo de entidade ou entidades na que tivo a experiencia (máximo 3 puntos)
  • Empresa privada ou propia – 3 puntos
  • Asociacións sen ánimo de lucro – 2 puntos
  • Administración Pública – 1 punto
 • Actitude e Motivación cara ao Programa (máximo 4 puntos)
 • Capacidade de participación en CAPM (máximo 4 puntos)

Criterio de desempate: Rigorosa orde de inscrición.

6.- Comunicación de alumnas seleccionadas

Unha vez avaliadas as alumnas de cada nivel comunicarase de forma individual o estado de cada candidatura.