Política de privacidade/ Política de privacidad

AVISO LEGAL

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE) informamos aos usuarios que a titularidade deste dominio é da Xunta de Galicia.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta Web respectan as esixencias do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais lexislación vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable do tratamento é a CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA da Xunta de Galicia, actuando como encargado do tratamento LIDERA KNOWLEDGE S.L. no Programa SONEXECUTIVA.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos a información que nos facilita coa finalidade de xestionar os datos das participantes/alumnas do “Programa SONEXECUTIVA”, regulado procedemento aberto da Consellería de Economía, Emprego e Industria, publicado no DOUE o 11 de xaneiro de 2019, tratándose dun servizo consistente no desenvolvemento de accións formativas para a promoción das profesionais galegas, potenciando o liderado feminino no eido laboral, con número de referencia: 2018_028_SXT_OPL.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servizo solicitado, así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo, incluída calquera outra esixencia legal.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento dos datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos co consentimento da persoa interesada.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se comunicarán os seus datos a ningún terceiro, salvo por obrigación legal.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a Autoridade de Control, no caso de que non se respectaran os seus dereitos na Axencia Española de Protección de Datos c/Jorge Juan, 6-28001-Madrid. www.aepd.es

Onde se poderán exercitar os dereitos?

Para o exercicio destes dereitos, poderá dirixirse por escrito ao enderezo electrónico habilitado para ese efecto: info@sonexecutiva.gal, ou no indicado no enlace https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos, incluíndo en ambos casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Poderá dirixirse por escrito ao enderezo electrónico habilitado para ese efecto: info@sonexecutiva.gal ou no indicado no enlace https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos, incluíndo en ambos casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.

AVISO LEGAL

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) informamos a los usuarios que la titularidad de este dominio es de la Xunta de Galicia.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos personales vinculados a esta Web respetan las exigencias del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás legislación vigente en materia de protección de datos.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento es la CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA de la Xunta de Galicia, actuando como encargado del tratamiento LIDERA KNOWLEDGE S.L. en el Programa SONEXECUTIVA.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los datos de las participantes/alumnas del Programa SONEXECUTIVA”, regulado en el procedimiento abierto de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, publicado en el DOUE el 11 de enero de 2019, tratándose de un servicio consistente en el desarrollo de acciones formativas para la promoción de las profesionales gallegas, potenciando el liderazgo femenino en el ámbito laboral, con número de referencia: 2018_028_SXT_OPL.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Sus datos serán conservados el tiempo necesario para la correcta prestación del servicio solicitado, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo, incluida cualquier otra exigencia legal.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos/el consentimiento de la persona interesada.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No comunicará sus datos a ningún tercero, salvo por obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control, en el caso de que no se hayan respetado sus derechos Agencia Española de Protección de Datos c/Jorge Juan, 6-28001-Madrid. www.aepd.es

¿Dónde se podrán ejercitar los derechos?

Para el ejercicio de estos derechos, podrá dirigirse por escrito al correo electrónico habilitado a tal efecto info@sonexecutiva.gal o en el indicado en el enlace https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.

¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos correctamente?

Podrá dirigirse por escrito al correo electrónico habilitado a tal efecto info@sonexecutiva.gal o en el indicado en el enlace https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.